Telefon za samoplačniške storitve: 041 861 066

ORDINACIJSKI ČAS

PONEDELJEK: 13.00 – 19.00
TOREK: 8.00 – 15.00 oz. po dogovoru
SREDA: 8.00 – 12.00 in 15.00 – 19.00 oz. podogovoru
ČETRTEK in PETEK: 8.00 – 15.00 oz. po dogovoru


OBLIKE NAROČANJA

Naročamo OSEBNO v ordinacijskem času. Če se  naročate preko navadne pošte (Zasebna fizioterapija FIZIO Maša, Maša Kambič s.p., Breznikova ulica 15, 1230 Domžale), morate predložiti vašo telefonsko številko in datum odposlanosti.

V zvezi z zagotavljanjem ustreznega termina izvajamo triažo delovnih nalogov.

Za posredovanje informacij, v primeru prenaročanja ali odpovedi termina, smo dosegljivi na:
telefon: 041 861 066
e-naslov: info@fizioterapija-masa.si

PRVI OBISK

Na prvi obisk prinesite:

 • Izvide
 • Urejeno zdravstveno izkaznico
 • Sobne copate (v vrečki z vašim imenom)
 • Brisačo za pod glavo
 • Dobro voljo in strpnost

OSTALE INFORMACIJE:

PACIENTOVE PRAVICE

V skladu z zakonom o pacientovih pravicah vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za obravnavo kršitve človekovih pravic imenovana pristojna oseba:

 1. Duša Hlade Zore

Pisarna zastopnika pacientovih pravic je odprta v ponedeljek od 8.00 – 15.00 in v torek od 8.00 – 13.00

v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Ljubljana, Zaloška 29, tel.št.: 01/ 542 32 85, email: dusa.hlade – zore@nijz.si

Za prvo prijavo je pristojna:

Varmuž Slavica, Tomšičeva 4, Koper,tel.št.: 031 354 051,  email.: fizioterapija@zdravi.me

Rok za vložitev prve zahteve

(1) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

(2) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

(3) Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.


GDPR - splošna uredba o varstvu podatkov

GDPR: Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov : Zasebna fizioterapija FIZIO Maša, Maša Kambič s.p.

Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: Breznikova ulica 15, 1230 Domžale

Zakoniti zastopnik za upravljalca: Maša Kambič

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

V okviru izvajanja dejavnosti v zasebni fizioterapiji Skitek osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene zagotavljanja zdravstvenega varstva in obravnave pacientov ter vzpostavljanja stika s pacienti in strankami ob naročanju na termin.

Za zbiranje osebnih podatkov je potrebna privolitev pacienta oziroma druge osebe, ki ima pravico dati nadomestno privolitev (na podlagi zakona ali pooblastila pacienta) ali to določa zakon. Privolitev pacienta za takšno obdelavo osebnih podatkov ni potrebna, saj se šteje, da je s privolitvijo v zdravljenje pacient privolil tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za ta namen.

Zasebna fizioterapija Skitek kot upravljalec osebnih podatkov skladno z ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, vsebino in namen zbirk ter način dajanja podatkov in rok hrambe.

Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije pri zagotavljanju zdravstvenega varstva ter kot vir podatkov za druge evidence opredeljene v ZZPPZ ( Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18 ), vsebuje naslednje osebne podatke o pacientu:

EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, vzrok za napotitev.

Poleg osebnih podatkov lahko zbirka vsebuje še naslednje podatke o pacientu : zaporedna številka vpisa, datum stika, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, načrtovane stike, številko zdravnika, zavarovalniški status, razlog obravnave, izvedeni terapevtski postopki, zaključno poročilo.

 1. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije in jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

 1. Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov

Čas hranjenja podatkov osnovne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o ambulantni medicini in rehabilitaciji bolnikov je 15 let.

V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti - ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ in nekateri podzakonski akti), smo za hrambo zdravstvene dokumentacije zadolženi izvajalci zdravstvenih storitev – iz tega izhaja, da se posredovanje zdravstvene dokumentacije, kadar za to obstaja zakonska podlaga, opravi med upravljavcema. V kolikor bi v naši dejavnosti prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno zbrisali.

 1. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, ter nepooblaščeno obdelavo. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ter varovanje strojne in programske opreme.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 1. Pravice posameznika

Pacient pa ima pravico do seznanitve z vsemi lastnimi osebnimi podatki, ki se nahajajo v kateri koli izmed zbirk osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in do vpogleda vanjo.

Pravica do seznanitve je omejena le z rokom hrambe zdravstvene dokumentacije – po poteku predpisanega roka hrambe seznanitev z zdravstveno dokumentacijo, zaradi njenega uničenja, izbrisa, blokiranja oz. anonimiziranja, dejansko ni več mogoča.

V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si). V Zasebni fizioterapiji Skitek  spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov Uradni list RS, št. 94/07 in GDPR) zagotavljamo, da lahko le tisti izvajalci, ki so za to pooblaščeni, vidijo vaše osebne zdravstvene podatke. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci smo dolžni varovati podatke o zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja.

Pri opravljanju dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Dodatna pojasnila v zvezi z varovanjem osebnih podatkov lahko prejmete na sedežu izvajanja dejavnosti.


POVEZAVE